72 Intellectual Analysis of Information department

Ivan Smirnoff

Ivan Smirnoff

Head of department

Yulia Kuznetsova

Yulia Kuznetsova

Senior researcher

Elena Nikitina

Elena Nikitina

Senior researcher

Natalia Chudova

Natalia Chudova

Senior researcher

Gleb Kiselyov

Gleb Kiselyov

Research fellow

Anfisa Chuganskaya

Anfisa Chuganskaya

Research fellow

Maxim Stankevich

Maxim Stankevich

Junior researcher

Elena Chistova

Elena Chistova

Junior researcher

Pyotr Denisov

Pyotr Denisov

Lead mathematician

Daniil Larionov

Daniil Larionov

Programmer, 2 category

Ya. Lubysheva

Ya. Lubysheva

Programmer

Danila Kireyev

Danila Kireyev

Programmer

Andrey Latyshev

Andrey Latyshev

Head specialist